Foto: Dare Dimov

Året 2021: Framgång med Loza Foundations projekt Barnfamiljer i extrem fattigdom

Detta är berättelsen om Loza-projektet Barnfamiljer i extrem fattigdoms första år, som redan förändrat livet för 45 barn och deras föräldrar som under största delen av sitt liv levt under extrema förhållanden i fattigdom och utanförskap.

I arbetet med att hjälpa Europas fattigaste och mest utsatta människor har Loza Foundations grundare, Sabina Grubbeson, sett att vägen ut ur fattigdom börjar med att uppfylla grundläggande behov. Först när en familj har basala förutsättningar för ett liv i samhället kan resan ut ur fattigdom påbörjas. Med denna insikt, samt med utgångspunkt i FN:s nya resolution från 2019 som uppmanar till investeringar i stöd till utsatta barnfamiljer i stället för stöd till barnhem och institutioner, startades Loza-projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom.

Projektet, som är till 100 procent finansierat av Loza Foundation, har som mål att göra det möjligt för Europas allra fattigaste barnfamiljer att ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär. Genom projektet får familjerna kunskaper som är avgörande för att förbättra familjens levnadsförhållanden och genom att uppfylla villkor som skolgång och arbete ges också tillgång till ett biståndsprogram som bygger trygga hem till särskilt utsatta barn och deras föräldrar, med tillgång till värme, vatten och tvättmöjligheter vilket blir grundbulten i deras nya liv.

Resultat i korthet – med långsiktig effekt

Under projektets första år har utgångsläget för 45 barn och 15 vuxna, deras levnadsförutsättningar och vardagssituationer drastiskt förbättras:

 • Fem av de vuxna familjemedlemmarna har fått jobb
 • Nio barn har registrerats i skolan för första gången, fyra är på väg in så fort dokument har ordnats
 • Ytterligare femton barn som är registrerade i skolan har följts upp för att säkerställa skolgång med skolmaterial, skolkläder och närvaro.
 • Samtliga 60 personer, både vuxna och barn har fått löpande stöd och hjälp med;
  • Kunskap om Hälsa och hygien
  • Registrering och kontakter med arbetsförmedlingen
  • Registrering och kontakt med socialtjänsten
  • Stöd för barnens utbildning
Foto: Sabina Grubbeson
De levde som hemlösa och sökte skydd på en nedlagd skola. Varken barnen eller föräldrarna har gått i skolan. De höll ihop, letade pantflaskor och tiggde pengar till mat. Genom Loza Foundation har de fått hjälp och byggt upp sitt hus, som var obeboeligt. Nu har de två rum och kök och ett litet badrum, barnen går i skolan och mamman har fått ett arbete.

Basförutsättningar är avgörande för framgång

Det finns vissa absoluta, basala förutsättningar för att människor överhuvudtaget ska ha en chans att kunna ta sig ur extrem fattigdom. Ett personnummer, till exempel, är avgörande för att få gå i skolan. Rinnande vatten för att sköta sin hygien. Grundläggande kunskap om mat och näring, så att de få slantar som finns inte spenderas på kakor och billig läsk. Tak över huvudet. och Mat för dagen, så att man orkar gå till skolan och som vuxen söka jobb, eller arbeta.

För många av Europas fattigaste människor i socialt utsatta områden ligger dessa basförutsättningar milslångt ifrån den verklighet de lever i. Under det senaste året har Loza Foundation, tack vare sina givare och samarbetspartners, lyckats utveckla ett projekt som bistår familjer att påbörja resan ut ur extrem fattigdom.

Definition av extrem fattigdom:

Extrem fattigdom är ett begrepp introducerat av världsbanken som innebär att man har mindre än 16 kronor per person och dag att leva på, inklusive allt: mat, kläder, bostad, värme, hygien, medicin, tandvård osv. I praktiken är det inget tillfälligt tillstånd utan sträcker sig över tid och blir en nedåtgående spiral som är omöjlig att ta sig ur. De barnfamiljer i Loza Foundations projekt med 10 eller fler barn har en köpkraft på 50 kronor om dagen, vilket innebär att de har 5 kronor per person per dag, en omöjlig kalkyl som sätter hela familjen på svältgränsen.

Foto: Pavel Lychagin
Åratal av forskning visar tydligt att barn som växer upp på barnhem riskerar att fara illa både fysiskt och psykiskt. Trots detta ökar antalet barnhem kraftigt i många länder runt om i världen. En viktig förklaring till det är att organisationer, kyrkor och privatpersoner (…) fortsätter att stödja barnhem (…).

Pilotprojekt som visar vägen ut ur fattigdom

Loza Foundations pilotprojekt Barnfamiljer i extrem fattigdom har som mål att ge barnfamiljer i Nordmakedonien möjlighet att ta sig ur extrem fattigdom, genom en kombination av bistånd och mentorskap. Projektet, som bland annat är ett sätt att visa vägen till uppbyggnad av trygghetssystem för utsatta människor utvärderas löpande för att visa effekter och resultat. Projektet startades i augusti 2020 i samverkan med den lokala organisationen Dendo Vas och tar avstamp i den FN-resolution från 2019 som enhälligt uppmanar medlemsstaterna att fasa ut existerande institutioner för barn och i stället investera i stöd till utsatta familjer. Under det första året har projektet omfattat åtta familjer med totalt 45 barn.

Redan under projektets första år har insatserna resulterat i att 45 barn och 15 vuxna fått konkreta insatser, hjälp och kunskap som kommer stötta dem på vägen mot ett bättre liv. Projektet är till 100 procent finansierat av Loza Foundation och insatserna utförs i samverkan med ett lokalt team. Tack vare detta projekt kan fler utsatta barn slippa skiljas från sina familjer och grunden kan läggas för socialt hållbara framtidsutsikter – bort från fattigdomen. Tack vare detta projekt får särskilt utsatta barn växa upp i trygghet tillsammans med sina föräldrar och syskon och grunden kan läggas för en socialt hållbar framtid – bort från fattigdomen.

Riktade insatser ger omedelbar effekt

Loza Foundations projekt har under det gångna året arbetat aktivt med åtta socialt utsatta och extremt fattiga familjer, med fokus på att långsiktigt bygga upp en grund för självförsörjning och ökat oberoende. Redan under september 2020 gav arbetet och gåvorna resultat då den första familjen inom ramen för projektet – en blind kvinna och hennes tonårsdotter – kunde lämna en kaotisk tillvaro i ett skjul som översvämmades av vatten varje gång det regnade och där varje dag handlade om att få mat. Idag bor den lilla familjen i ett varmt och tryggt hus och dottern kan gå i skolan. En insats som fått livsavgörande och bestående resultat.

Lyckad kombination av mentorskap och bistånd

För många familjer i extrem fattigdom kan små intäkter från tiggeri vara avgörande för om man alls får mat på bordet.  Målet med projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom är att hjälpa familjerna att permanent komma ur den situation de befinner sig i, genom en kombination av bistånd och utbildning, där familjerna får lära sig grundläggande vardagskunskap, att successivt kunna göra kloka val och bygga upp nya liv och en gång för alla ta sig ur den komplexa situation som extrem fattigdom innebär.

Definition av ”fattigfällan” – ur hand, i mun

En människa som tigger ihop kanske femtio kronor under en dag och ska försörja en familj med tio barn har inte tid att söka arbete och inte heller möjlighet att vänta på lön i slutet av månaden, om han eller hon får ett arbete. Extrem fattigdom handlar om att överleva timma för timma, dag för dag.  När man dessutom inte har någon bostad, inte kan läsa, saknar kläder och skor och har dålig hygien kan man inte gå till vare sig jobb eller skola. Med bara några kronor på fickan är det i praktiken omöjligt att förändra sin situation och man är fångad i en fälla — ofta kallad fattigfällan. Loza Foundations projekt handlar om att stötta familjen för att ta sig ur den fällan.

Lirija, 17 år levde ett liv i kaos där hon tog hand om sin blinda mamma.

Utbildning, kunskap, stöd och vägledning

Att kunna hantera hushållsekonomi eller planera livsmedelsinköp är långt ifrån självklart för de som vuxit upp i fattigdom. Som en avgörande del i projektet ingår därför utbildning i hygien, hushållsekonomi, vikten av utbildning och arbete och om sociala rättigheter och skyldigheter i samhället. Som ett resultat av utbildningsprogrammet har familjerna blivit bättre på hygien, att organisera hushållet och planera familjeekonomin. De har större kunskap om rättigheter och skyldigheter och har fått en ökad insikt i hur man söker jobb. I många av familjerna kan ingen av föräldrarna läsa eller skriva, vilket är en förutsättning för att få hjälp och stöd i kontakten med myndigheter och även här har insatsteamet gett hjälp och stöd.

Långsiktigt åtagande för ljusnande framtidsutsikter

Projektets första år kan bara beskrivas som en framgång. Arbetet har fortskridit enligt plan, trots pågående pandemi och tack vare ett fantastiskt insatsteam som med ett enormt engagemang tagit sig an en av de största utmaningarna vi har idag — att bekämpa fattigdom och utanförskap. Och utan alla de företag och privatpersoner som stöttar Loza Foundation hade insatsteamets arbete inte varit möjligt.

För år två av projektet Barnfamiljer i extrem fattigdom planeras insatser som ska skapa trygga levnadsförhållanden och ge resterande 50 människor i projektet grundläggande förutsättningar för mat och hälsa. Målsättningen är att bygga upp fungerande hem till ytterligare fem barnfamiljer. För att lyckas med detta startar Loza Foundation riktade samarbeten där företag bjuds in att vara med och bygga hus till Europas fattigaste barn och på så sätt bidra till de Globala målen för en hållbar utveckling, med fokus på framför allt Mål nr 1 — Ingen fattigdom och Mål nr 10 – Minskad ojämlikhet. Fortsatt stöd kommer att ges till de familjer som ingått i projektet från start, men förhoppningen är att de succesivt ska bli mer självständiga, så att Loza Foundation kan fasa in nya behövande familjer i projektet och hjälpa fler bort från extrem fattigdom.

Om de Globala målen – Leave no one behind

Av de sjutton Globala mål som FN har formulerat inom ramarna för Agenda 2030 är nummer ett att slutgiltigt avskaffa extrem fattigdomen. Avskaffandet av fattigdom är en förutsättning för att vår framtid ska bli hållbar för kommande generationer och därför något som vi alla, gemensamt och globalt, måste jobba för att uppnå till år 2030. Fattigdom är mycket mer än bara brist på pengar. Det innebär även brist på hälsa, utbildning och egenmakt, vilket hör direkt och indirekt samman med övriga mål, såsom mål 2 – Ingen hunger, Mål 3 – God hälsa, Mål 4 – Utbildning för alla och så vidare. Globala målens ledord är Leave no one behind – att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför. Läs mer om de Globala målen här.

Att synliggöra det som ingen vill se

Loza Foundations avsikt är att genom sitt fortsatta arbete djupare involvera stat och kommuner i Nordmakedonien samt skapa en plattform för ett mer övergripande projekt.  På sikt är målet att implementera projektet i fler kommuner i Nordmakedonien och i fler länder, såsom Kosovo, Bosnien och Moldavien vilka enligt FN:s Human Development Index är Europas fattigaste länder.

Samtliga familjer fick, förutom stöd och kunskap, även materiellt stöd i form av kläder med mera.

Alla har rätt till ett hem

Rätten till ett eget hem, eller snarare att inte ha den rätten, handlar om mer än fattigdom. Det handlar också om brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet, alltså alla parametrar som definieras i FN:s Globala mål inom ramarna för Agenda 2030; Nr 1 – Ingen fattigdom.

Att stödja utveckling i enlighet med FN:s Globala mål är något som står högt på medvetna företags agenda för socialt hållbarhetsarbete. Genom samarbete med Loza Foundation kan både företag och privatpersoner medverka till och engagera sig i direkta insatser, utan mellanhänder, som ger resultat och förändrar livet för några av Europas allra fattigaste och mest utsatta människor.

Att barnen är allas vår framtid och att de är som mest sårbara under barndomen är en självklarhet, det borde också vara en självklarhet att inga barn ska behöva leva i extrem fattigdom och misär, säger Sabina Grubbeson, generalsekreterare i Loza Foundation.

Foto: Dare Dimov
Få känner till att mer än 80 procent av de miljontals barn som idag växer upp på barnhem faktiskt har föräldrar i livet.
Våra insatser får en omedelbar effekt för familjen, med livsavgörande, direkta, bestående resultat.

Följ oss på Twitter

Last Tweets