Stadgar

Läs mer

Om Loza Foundation

Utdrag ur Loza Foundation Insamlingsstiftelse Stadgar

Ändamål

§ 2 Stiftelsens ändamål är att

I.  stödja särskilt utsatta människor i ekonomiskt eftersatta länder främst:

•  Psykiskt och fysiskt sjuka och funktionshindrade människor

•  Barn i utsatthet

•  Kvinnor utsatta för våld och förtryck

•  Fattiga och hemlösa

genom verksamheter som arbetar för, eller skall komma att arbeta för dessa. För deras mänskliga rättigheter och för att de skall kunna leva under värdiga förhållanden.

II. genom att driva informations och opinionsarbete om särskilt utsatta människors rättigheter för att därigenom påverka så att bestående förbättringar uppstår för dessa människors levnadsvillkor.

III.genom att utveckla samarbeten mellan industriländer och ekonomiskt eftersatta länder i syfte att främja en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i den svaga regionen, och att dessa samarbeten har en gemensam målsättning om en hållbar utveckling, rättvisa system och miljömässiga vinster .

Stiftelsen ska inledningsvis verka i ekonomiskt eftersatta länder i Europa. Stiftelsen kan efter viss tid, som styrelsen bestämmer, även driva ändamålsenlig verksamhet i andra länder runt om i världen där det finns stora behov av demokratisk, ekonomisk och social utveckling.

 

Styrdokument
Loza Foundation Stiftelseförordnande och Stadgar PDF (985 kB)

Följ oss på Twitter

Last Tweets